SERWIS FABRYCZNY: +48 87 429 56 56 PON-PT: 7:00-20:00 | SOB-ND-ŚWIĘTA: 10:00-16:00

Dobrekotly.pl SERWIS: 767 111 200 SKLEP: 767 111 200 PON-PT: 8:00-16:00

E-MAIL: dobrekotly@gmail.com

ZGŁOŚ SIĘ NA SERWIS FORMULARZ

Czyste Powietrze w pigułce
1

 Maksymalne dotacje dla wybranych kosztów kwalifikowanych

 

Poziom podstawowy

Dochód roczny nieprzekraczający kwoty

135 000 zł

(dochód = zarobki netto)

Poziom podwyższony

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie o dochodach uzyskamy w instytucji MOPS lub GOPS

Poziom najwyższy

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

Zaświadczenie o dochodach uzyskamy w instytucji MOPS lub GOPS

 

(kliknij, aby powiększyć)

Pamiętaj, aby przy zakupie kotłów na pellet drzewny, czy zgazowywanie drewna sprawdzić, czy kocioł spełnia podwyższony standard, czyli ilość pyłów w spalinach nie przekracza 20mg/m3. Kwalifikują się one do większego dofinansowania! Większość kotłów w naszej ofercie mają certyfikat stwierdzający podwyższony standard. 

2

Warunki dofinansowania

Aby zostać beneficjentem programu Czyste Powietrze musisz spełnić wymagania:

Być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym 

 • Maksymalnie 2 księgi wieczyste na jednej działce budowlanej.
 • Jeżeli posiadasz więcej niż jeden budynek, możesz uzyskać dotację na każdy z nich.
 • Nie masz obowiązku mieszkać lub być zameldowanym w budynku, do którego ma być przyznane dofinansowanie
 • Dom nie może być w trakcie budowy. Musi być oddany do użytku.

Nie przekraczać rocznego dochodu 135 000 zł w ostatnim złożonym zeznaniu podatkowym

 • Dochód to zarobki netto (wynagrodzenie, które realnie otrzymują Państwo na swoje konto). 
 • Dochód w poziomie podstawowym liczymy tylko na osobę wnioskującą, czyli nie łączymy dochodów domowników. Jeżeli rozliczają się Państwo wspólnie z małżonkiem, nadal liczymy dochód tylko wnioskodawcy. 
 • Jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne, przyjmij dochód wyliczając ilość hektarów przeliczeniowych * wysokość dochodu za 1 ha przeliczeniowy wg. obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania ( w tym wynajem), wysokość dofinansowania jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Gdy przekracza 30% budynku/lokalu mieszkalnego, dofinansowanie nie należy się.

Posiadać w domu urządzenie grzewcze na paliwo stałe poniżej 5 klasy 

 • Jeżeli masz w domu efektywne źródło ciepła tj. kocioł na paliwo stałe 5 klasy z certyfikatem ecodesign, kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, lub przyłącze do sieci ciepłowniczej to możesz starać się jednie o dofinansowanie do termomodernizacji w przypadku gdy pozwolenie na budowę zostało wydane przed 1 stycznia 2014 roku!
 • Stare nieefektywne źródło ciepła należy zezłomować poświadczając to stosownym dokumentem.
 • Jeżeli w budynku dodatkowo masz zainstalowane ogrzewanie gazowe, możesz starać się o dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła, gdy średnia roczna zużycia gazu z ostatnich 3 lat nie przekracza 5600 kWh. W takim przypadku kotły na paliwo stałe powinny być o podwyższonym standardzie tj. zmniejszona ilość pyłów w spalinach do 20mg/m3.
 • Tylko w przypadku ogrzewania elektrycznego, zezwala się na montaż więcej niż jednego urządzenia grzewczego.  

 

  

3

Formy dofinansowania:

 

Dotacja 

 • Zwrot części poniesionych kosztów po realizacji inwestycji i rozliczeniu wnioskiem o płatność.
 • Okres realizacji inwestycji: 30 miesięcy
 • Możliwość rozliczenia w maksymalnie trzech częściach
 • Możliwość złożenia korekty wniosku
 • Rozpoczęcie inwestycji maksymalnie o 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 • Tylko w przypadku dofinansowania na poziomie podstawowym i podwyższonym.
 • Kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze. 
 • Dotacja spłaci część kredytu bankowego. 
 • Okres realizacji inwestycji: 18 miesięcy
 • Rozliczenie całości po zakończenia przedsięwzięcia
 • Nie ma możliwości korekty, natomiast jest możliwość ponownego złożenia wniosku
 • Rozpoczęcie inwestycji maksymalnie o 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • Kredyt udzielany jest wyłącznie na 
  • a) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu,
  • b) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.;
 • Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). EFPiG finansowany jest przez NFOŚiGW. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

  Najważniejsze warunki gwarancji:

  maksymalna kwota gwarancji – 120 000 zł,
  maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 000 zł,
  gwarancja do 80% kwoty kredytu pozostającego do spłaty,
  brak prowizji za udzielenie gwarancji.


Dotacja z prefinansowaniem

 • Tylko w przypadku dofinansowania na poziomie podwyższonym i najwyższym.
 • Wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki).
  • Maksymalnie do wysokości 50% przyznanej dotacji przypadającej na dany koszt kwalifikowany.
  • Suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji.
  • Wypłata zaliczki zostanie wypłacona dla wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy. 
 • Pozostała część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeżeli faktura została opłacona). 
 • Okres realizacji inwestycji: 18 miesięcy
 • Warunkiem przyznania dotacji i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
  • Potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
  • Zawartych z wykonawcami umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy z wykonawcami na dany koszt kwalifikowany np. usługa, dostawa i roboty budowlane przy dociepleniu przegród budowlanych)
 • Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.
 • Wyboru wykonawców realizujących inwestycję dokonuje Beneficjent na własne ryzyko. 
 • Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.
 • Wzór umowy beneficjenta z wykonawcą - kliknij tutaj

 

 

4

Maksymalne kwoty dotacji:

 

Wymiana na pompę ciepła

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
 • gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

 

Poziom podstawowy

Poziom podwyższony

Poziom najwyższy

Z kompleksową termomodernizacją Z kompleksową termomodernizacją Z kompleksową termomodernizacją
Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką
60 000 zł 66 000 zł 90 000 zł 99 000 zł 120 000 zł 135 000 zł
Bez kompleksowej termomodernizacji Bez kompleksowej termomodernizacji Bez kompleksowej termomodernizacji
Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką
35 000 zł 41 000 zł 50 000 zł 59 000 zł 70 000 zł 79 000 zł

Wymiana na źródła ciepła na kocioł pelletowy, zgazowujący drewno, elektryczne

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Poziom podstawowy

Poziom podwyższony

Poziom najwyższy

Z kompleksową termomodernizacją Z kompleksową termomodernizacją Z kompleksową termomodernizacją
Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką
50 000 zł 56 000 zł 72 000 zł 81 000 zł 100 000 zł 115 000 zł
Bez kompleksowej termomodernizacji Bez kompleksowej termomodernizacji Bez kompleksowej termomodernizacji
Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką
25 000 zł 31 000 zł 32 000 zł 41 000 zł 50 000 zł 59 000 zł

Tylko termomodernizacja

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 

Poziom podstawowy

Poziom podwyższony

Poziom najwyższy

Z kompleksową termomodernizacją Z kompleksową termomodernizacją Z kompleksową termomodernizacją
33 000 zł 48 000 zł 70 000 zł
Bez kompleksowej termomodernizacji Bez kompleksowej termomodernizacji Bez kompleksowej termomodernizacji
13 000 zł 25 000 zł

40 000 zł


Audyt energetyczny

Dla każdego poziomu dofinansowania jako dodatkowa dotacja

UWAGA! Audyt energetyczny jest wymagany jedynie przy realizacji kompleksowej termomodernizacji!

Poziom podstawowy Poziom podwyższony

Poziom najwyższy

1200 zł 1200 zł

1200 zł

  

6

Jesteś zainteresowany naszymi urządzeniami grzewczymi?

Może masz dodatkowe pytania? 

 

Zadzwoń do nas i porozmawiaj z naszymi doradcami!

 

767 111 201

do góry
Sklep internetowy Shoper.pl